Skatteklasser

Hva er skatteklasse 1 og 2?

Norge har to skatteklasser for personlige skattytere, skatteklasse 1 og 2. Skatteklassen avgjør hvor mye du får i personfradrag. Personfradraget er et fribeløp som du får trukket fra personinntekten. Skatteklasse 2 gir høyere fradrag enn skatteklasse 1.

Personfradraget

Personfradraget trekkes fra den alminnelige inntekten din. Det betyr at du får et generelt fradrag uansett hva slags type inntekt det er snakk om, enten det er lønnsinntekter, pensjonsinntekter, nærings- eller kapitalinntekter.

Fradraget i skatteklasse 1 er i 2015 50 400 kroner, og for skatteklasse 2 kr 74 250 kroner. Dette er en økning fra 2014 fra 48 800 kroner i skatteklasse 1 til 72 000 kroner i skatteklasse 2. Dersom du som skattyter lignes i klasse 0, får du ikke dette fribeløpet.

Skatteklasse 1 og 2

Enslige skattytere kommer alle i skatteklasse 1. Definisjonen av enslig er alle som enten ikke er gift, er separert eller skilt, enke eller enkemann. Dødsbo kan liknes enten i skatteklasse 1 eller 2 og gjelder skattyterens dødsår. Dersom et dødsbo ikke er oppgjort, blir det liknet i skatteklasse 0 påfølgende år.

Også aksjeselskap blir lignet i skatteklasse 0. Dersom ektefellers inntekt blir lignet særskilt, kommer de begge i skatteklasse 1. Om de i stedet lignes under ett, kommer de i skatteklasse 2. I dette tilfellet spiller det ingen rolle hvem av ektefellene som teknisk står for gjeldsrentene. Dersom den ene av ektefellene tjener så lite at han eller hun ikke får utnyttet personfradraget fullt ut, kan differansen overføres til den andre.

For registrerte partnere gjelder de samme reglene. Samboere har ikke samme rettigheter som ektefeller og bør sjekke hvilke regler som gjelder. Dersom et lån er fordelt på flere låntakere, men står oppført bare på en hovedlånetaker, må partene selv sørge for å fordele gjeldsrenter ut fra hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom partene.

For meldepliktige samboere som har felles barn, gjelder også egne regler. Dersom dere er nygifte, bør dere sjekke om dere er oppført i skatteklasse 1 eller 2 slik at dere er sikret det høyeste personfradraget i skatteklasse 2.

Les mer på skatteetatens nettsider.

Formuesskatt for skatteklasse 1 og 2

Hvilken skatteklasse du kommer i, avgjør blant annet av hva du skal betale i formuesskatt til kommunen. Dersom du kommer i skatteklasse 1 eller 2, har du rett på fribeløpet i form av personfradrag.

Ved beregning av formuesskatt til staten er ikke fribeløpet avhengig av skatteklassen. Som personlig skattyter har du uansett rett på fribeløpet. Dette gjelder også dødsbo.
Ektefellers formue blir alltid lignet under ett, noe som medfører at den felles formuen blir gjenstand for en samlet skatteberegning.

Skatt på personinntekt

Personfradrag er ikke et fradragsbeløp når inntekten skal fastsettes. Det er i stedet et fribeløp når skatten skal beregnes på alminnelig inntekt. Personfradraget blir beregnet automatisk. Du trenger ikke å foreta deg noe for å få dette beløpet trukket fra. Fradraget kan ikke føre til at du får negativ inntekt. Som personlig skattyter kan du derfor heller ikke fremføre et underskudd.

Vilkår

Skatteklasse 1 og 2 gjelder bare personlige skattytere og dødsbo samme år som skattyteren døde.
For å bli betraktet som personlig skattyter må du være bosatt i Norge etter norske regler, bosatt i utlandet, men du er i Norge på midlertidig opphold og blir lignet for inntekter her, være skattepliktig i følge petroleumsskatteloven, eller bosatt i utlandet med lønn fra den norske staten.
Om du er bosatt i utlandet, men skatter helt og fullt til Norge, får ikke dette noen konsekvenser for hvilken klasse du blir lignet etter, skatteklasse 1 eller 2. Dette gjelder også om du skulle være bosatt i utlandet hele inntektsåret.

Flere land har skatteavtaler som medfører at du ikke blir dobbeltskattet.
Om du er bosatt i Norge kun deler av året, eller er bosatt i utlandet, men er skattepliktig her på grunn av et midlertidig opphold, blir du lignet i skatteklasse 1 eller 2 ut fra hvor lenge du har oppholdt deg i Norge. Om du for eksempel har oppholdt deg i Norge 3 måneder, vil du få 3/12-deler av personfradraget.

Om du er i skatteklasse 1 og 2 får ikke dette noen betydning ved formuesligningen.

Du finner flere artikler om personlig økonomi her.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...