Skatt på boligsalg

Hva er skatt av boligsalg

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge?

Skattefri gevinst

Dersom du skal unngå skatt på salg av boligen din, må du oppfylle begge de to følgende kravene:

1. Du kan ikke selge boligen og få skattefri gevinst av salget dersom du har bodd i boligen mindre enn et år. Det vil si at du må ha bodd i boligen mer enn et år fra du skaffet boligen til salget er realisert.
2. Du må selv ha bodd i boligen minst ett år i løpet av de to siste årene før du kan selge uten å bli skattet av gevinsten.

Det samme gjelder dersom du skulle selge med tap. Du får ikke fradrag for tapet dersom ikke de ovenstående betingelsene er oppfylt. Om du skulle ha leid boligen en periode før du kjøper, er hovedregelen at gevinst eller tap regnes ut fra den tiden du har eid boligen. Du får med andre ord ikke tatt inn fordelen av en eventuell leieperiode før du blir den nye eieren.

Les: Hvordan regne ut eiendomsskatt?

Hva regnes som eiertid?

Hovedregelen er at eiertiden regnes fra den datoen da du kjøpte boligen, det vil si når du har fått faktisk råderett. Om du har bygd boligen selv, blir startdatoen regnet fra når du tok i bruk boligen og flyttet inn, eventuelt fra den datoen når ferdigattesten foreligger. Den tidligste av tidspunktene gjelder.

Når du selger, vil eiertiden regnes frem enten til at det inngås avtale om salg, eller boligen faktisk er solgt. Dersom det viser seg at inngåtte avtaler ikke oppfyller rettmessige krav og forpliktelser, vil beregningen av eiertiden kunne avbrytes. Ut fra omstendighetene blir dette vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Dersom du eier boligen sammen med ektefellen, og hun eller han har eid boligen før dere giftet dere, vil den totale eiertiden gjelde for begge to.

Botid

Botid er den tiden fra du flytter inn i boligen til den dagen du flytter ut eller botiden blir avbrutt av tidspunktet for et salg. Også botid regnes vanligvis bare ut fra den tiden du selv har eid boligen. Har du i løpet av den siste toårsperioden bodd i boligen i flere boperioder, blir dette lagt sammen.

I tilfelle skilsmisse eller separasjon der dere er enige om å selge felles bolig, vil den som flytter ut få beregnet samme boperiode som partneren som har bodd i boligen. Dette gjelder også i de tilfellene der samboere har felles barn.

Når boligen ikke har vært i bruk

Dersom du av en eller annen grunn ikke har kunnet bo i boligen fordi du eller ektefellen har et arbeid som gjør dette umulig, eller på grunn av helsemessige eller andre relevante årsaker, kan du allikevel få godskrevet botid.

Dette vil være perioder da du har brukt boligen som fast bosted, men ikke har kunnet flytte inn, eller at du har hatt planer om å flytte inn, men er blitt forhindret fra dette.
Regelen gjelder selv om boligen i disse periodene er utleid. Forutsetningen er at du ikke eier en annen bolig som du bor i. Unntaket er om den andre boligen oppfyller kravene til pendlerbolig. Pendlerboligen må i tilfelle være nødvendig på grunn av arbeidet ditt. Du må da oppfylle betingelsene for de merkostnadene som kommer på fordi du bor utenfor ditt faste hjem.

Hindringer for ikke å kunne bo i boligen

Om du er forhindret fra å bo i boligen, kan årsaken være skifte av arbeid, enten det skjer frivillig eller fordi du blir beordret av arbeids - eller oppdragsgiver, når du er forpliktet til å anvende tjenestebolig, utdanning som gjør det påkrevd å bo et annet sted enn det som er rimelig avstand fra hjemmet, eller om du må flytte til en institusjon eller blir lagt inn på sykehus.

Dersom du ikke har råd til å bo i boligen selv, blir ikke dette regnet som en hindring som gir rett til botid.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

De fleste har vel mer eller mindre strevd med kommareglene. Det er ikke alltid like lett å huske hvordan de skal brukes riktig. Her får du noen enkle huskeregler...

Mange hevder at coaching er et moteord innen ledelse og at virkningene er helt avhengig av kunnskapen til den som coacher. Dersom du fokuserer på de riktige temaene og...

”Å” forteller oss at det kommer en infinitiv, mens ”og” er en konjunksjon som binder flere ledd eller setninger sammen. Her viser vi deg noen eksempler på hvordan du...

Selv om norske nettsteder formelig bugner av inspirerende mat-blogger og oppskrifter som gir deg vann i munnen, er det ingenting galt med å se til utlandet når du søker...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...