Hvordan regne ut eiendomsskatt

Hvordan regne ut eiendomsskatt?

Eiendomsskatt kommer i både indirekte og direkte former. Ved hjelp av ligningsverdi, takst og kommunevedtak finner man den totale summen som må betales til både stat og kommune.

Kommunene bestemmer

I Norge er det kommunene som inndriver eiendomsskatt, og det er av den grunn ingen direkte nasjonal skatt på bolig. Kommunene kan inndrive maks 7 promille (7 tusendeler) av taksten på boligen, og som regel bruker de markedsverdien for å fastsette denne summen. Den siste tiden har det vært skrevet mye om de forskjellige skattesatsene på eiendom i landet, og hvor mye kommunene tar seg betalt. For eksempel har man kunnet lese at Hamar kommune har 5 promille skatt på eiendom, mens Oslo ikke har noen skatt overhodet.

Dette har ført til en del misnøye, og krav om en nasjonal konsolidering hvor hele landet får ett system å forholde seg til. Men hvordan regnes egentlig disse skattene ut, og hvem skjermes? Det kan være lurt å begynne med markedsverdien. Dette er verdien som boligen til enhver tid forventes å kunne oppnå i markedet i en transaksjon mellom kjøper og selger. Basert på denne verdien velger kommunene å fastsette takstverdi på boliger, og fastsetter i tillegg egne skattesoner for å skjerme utkantstrøkene. Boliger som befinner seg i sentrum av byene beskattes som regel hardere enn sammenlignbare boliger i utkantstrøk.

Fradrag og skjerming

De fleste kommuner med eiendomsskatt benytter seg i dag av det som kalles et skjermingsfradrag, hvor en fastsatt sum trekkes fra taksten. Dette systemet er på plass etter ønske om å skjerme de minste og billigste boligene på markedet. Taksten varierer og ligger i kommune et sted mellom 15 og 95% av markedsverdien på boligen. Tidligere nevnte vi Hamar Kommune, og vil fortsette å bruke denne kommunen som et eksempel.

I Hamar kommune har man et skjermingsfradrag på kr 220 000, forskjellige skattesoner og en 5 promille eiendomsskatt. La oss ta et eksempel på en bolig med markedsverdi på kr 3 000 000 lokalisert sentralt i Hamar. Her vil eieren først få et fradrag (kr 3 000 000 - kr 220 000 = kr 2 780 000) Deretter kommer en takst på ca. 70% av boligens verdi(avhenger av skattesonen). Dette gir resultatet:
Kr 2 780 000 * 0,7 = 1 946 000.
Regner du ut 5 promille av dette får du:
Kr 1 946 000 * 0,005 (5/1000) = Kr 9 730.

Med en markedsverdi på kr 3 000 000 kan man her se at utgiften til eiendomsskatt i Hamar er Kr 9 730.

Indirekte utgifter

Eiendomsskatt kommer også indirekte som formueskatt, og spesielt for eldre mennesker. Bolig er noe de fleste nordmenn bruker som både levested og sparebøsse. Etter å ha jobbet i flere tiår vil de fleste ha kunnet betale ned all gjeld på boligen og dermed være gjeldfrie. I Norge må man betale eiendomsskatt dersom formuen overstiger kr 1 200 000, og totalen av denne er 0,85%. Her går 0,7% til kommunen og 0,15% til staten.

Grunnen til at dette er å regne som indirekte eiendomsskatt er nettopp nordmenns iver etter å plassere pengene i bolig. Dersom du er gjeldfri og boligen din overstiger denne verdien(noe omtrent alle boliger gjør i dag) vil du få et krav om formuesskatt. Da hjelper det ikke at Nordmenns formuer er nedsyltet i eiendom!

Når boliger beskattes på denne måten legges det som kalles ligningsverdien til grunn. Dette er en komplisert matematisk utregning som involverer boligens bruksareal(kjent som P-ROM og BOA), samt byggeår og boligtype. Statistisk Sentralbyrå bestemmer på bakgrunn av sin informasjon en kvadratmeterpris på boligen, og denne brukes for å utregne sluttverdien.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...