Børsnotert selskap

Hva er et børsnotert selskap

Når et aksjeselskap ønsker å utvide aksjekapitalen på grunn av sterk vekst eller behov for ekspansjon på et større internasjonalt marked, kan selskapet søke om å bli børsnotert. Det samme gjelder dersom selskapet ønsker bedre likviditet for å kunne realisere gevinst for eierne eller det er behov for å videreutvikle et produkt eller en tjeneste i en kritisk utviklingsfase.

Hva betyr børsnotering?

Når en virksomhet noteres på børsen, vil det si at selskapet opererer som et offentlig selskap i det åpne markedet. Alle norske selskaper på børsen er allmennaksjeselskaper (ASA).

Et børsnotert selskap skiller seg derfor fra private selskaper. I et privat aksjeselskap er det som regel stifterne som står som eiere. Det er større frihet med hensyn til hvem man ønsker skal sitte på aksjene og hvem som blant annet skal velges inn i styret. Man har med andre ord større kontroll.

I et offentlig selskap kan hvem som helst kjøpe aksjer. Det betyr at stifterne får mindre kontroll, og at selskapet kan bli kjøpt opp, med eller mot de opprinnelige eiernes vilje.

Fordelen med økt kapitalinngang sett i forhold til en til dels radikal ny eierstruktur og innflytelse på selskapets virksomhet må vurderes.

Hva er fordelen ved å bli børsnotert

Hva er et børsnotert selskap informasjon firma økonomi

Fordelene ved børsnotering vil være avhengig av forhold som riktig tidspunkt, om bedriften er moden for en slik beslutning, hvilket marked det opereres i tillegg til interne forhold i bedriften, blant annet hvilke krav som stilles til økt kompetanse og endrede rapporteringsrutiner.

Selve prosessen mot børsnotering må også tas i betraktning for at overgangen skal bli så smidig som mulig.

Kravene til et selskap som skal noteres på børsen er strenge for å unngå innsidehandel og skjulte forhold som kan påvirke selskapets drift. Transparens og åpenhet er viktig slik at eierne og markedet får innsyn i alle forhold som er relevante for bedriften og dens fortsatte eksistens. Alt som kan påvirke selskapets markedsverdi og aksjenes verdifastsettelse skal rapporteres.

Den fremste fordelen med å bli notert på børsen er utvidet kapitaltilgang.
Dersom det ikke er behov for utvidet kapital, bør det vurderes om det er rett beslutning å ”gå på børs”. Dersom tidspunktet for notering ikke er riktig timet, kan de bety lav prissetting av selskapet. I et urolig marked kan mange mindre aksjonærer være lite risikovillige. Børsnotering kan derfor virke mot sin hensikt.

Prosessen

Prosessen frem mot børsnotering er tidkrevende. Blant annet må det etableres en organisasjon som kan ta seg av nye rapporteringsrutiner. Dette gjelder blant annet egne krav til regnskap (ofte kreves det overgang til IFRS) og rapportering av alle relevante økonomiske forhold.

Det skal utarbeides egne prospekter som tar for seg virksomheten i selskapet, risikoområder og organisering. I tillegg må alle økonomiske og juridiske forhold før en børsnotering gjennomgås for å sikre at bedriften er egnet for børsen (due diligence). Eksperter regner med at prosessen bør startes ett til to år før selve børsnoteringen foretas.

Overgang til IFRS

Det er et krav at børsnoterte foretak følger internasjonale regnskapsstandarder. Alle børsnoterte foretak i EU er forpliktet til å følge IFRS (International Financial Reporting Standards). Også Norge er forpliktet til å følge denne standarden. Rapporteringen vil kunne få store konsekvenser for nøkkeltall, resultat og egenkapital og betingelser med hensyn til låneavtaler.

Krav til bedriften

For å kunne bli notert må bedriften kunne vise til positivt driftsresultat (siste 3 år), at de har drevet virksomhet minst i tre år, at selskapet er registrert som ASA (Allmennaksjeselskap) og at aksjene er fordelt slik at minimum 25 % eid av allmennheten.

Selve prosessen med godkjenning kan ta fra 2 måneder (mindre selskaper) til større konsern (et halvt år – større konsern som Statoil).

Oslo Børs

Børsens oppgave er å være en markedsplass som sørger for riktig informasjon til aksjeeierne, markedet, media og analytikere. Det er en forutsetning at alle skal ha lik tilgang på informasjon. Børsen skal være en garanti for at alle endringer som kan påvirke aksjekursen og selskapenes verdi blir formidlet på en rettferdig måte. Børsen utarbeider kvartalsresultater og årsresultater som holder markedet orientert om status.

Les: Hva koster det å kjøpe akser?

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: