Gjøre om fra cm og meter til inch, foot, yard og mile

I USA bruker de andre målenheter for avstand enn vi bruker i Europa, og måler avstander med inch, feet, yards og miles istedenfor centimeter, meter eller kilometer.

Den minste enheten for å måle avstander er inches (in), og har tatt utgangspunkt i lengden på det ytterste leddet på tommelen din. Denne tommelstørrelsen varierer selvfølgelig hos folk flest, og derfor har en inch fått en offisiell definisjon på 2,54 centimeter.

Gjøre om fra cm til inches

Å regne om fra centimeter til inches gjøres ved å dele på 2,54. Eksempel hvor vi regner om 7 cm til inches:

7cm / 2,54 = 2,76 inches.

For å gjøre om inches til centimeter kan vi gange med 2,54.

6,4 inches * 2,54 = 16,256cm.

Den neste målenheten er foot (ft), og som navnet sier tar den utgangspunkt i hvor stor en fot er. Den offisielle standarden er 30,48 centimeter eller 12 inches. Når man skal bruke hoderegning holder det som oftest å bruke tallet 30 for å finne et tilnærmet riktig svar.

Gjøre om fra feet til cm

For å regne om feet til centimeter gjøres ved å gange med 30,48. La oss gjøre om 5 feet til centimeter.

5 feet * 30,48 = 152,4 cm.

Å gjøre om centimeter til feet gjøres ved å dele med 30,48:

593cm / 30,48 = 29,46 feet. Dette vil som oftest rundes av og uttales som 29 feet 6 inches i USA, men likevel skrives som 29,46 feet.

Neste målenhet er en yard (yd), som tilsvarer 3 feet, 36 inches eller 0,9144 meter. En yard er dermed nesten en meter, men grunnet mange desimaler er det nokså tungvint å regne ut forholdet mellom dem.

Gjøre om fra yards til meter

For å regne om yards til meter ganger du med 0,9144. Eksempel hvor vi skal finne ut hvor mye 6 yards er i meter.

6 yards * 0,9144 = 5,4864 meter.

Når man skal bruke hodet for å regne ut yards til meter er det mest naturlig å regne med 0,9. I eksempelet ovenfor ville 6 * 0,9 gitt oss 5,4 meter, altså veldig nærme det faktiske tallet.

Gjøre om fra meter til yards

Å regne andre veien fungerer ved at man deler antall meter på 0,9144. Vi kan for eksempel regne ut 59 meter til yards:

59 meter / 0,9144 = 64,5 yards.

Gjøre om fra km til mile

Den siste amerikanske måleenheten for avstand er mile, og brukes til veibeskrivelser og lignende hvor det er snakk om større avstander. Enheten stammer fra når romerske soldater marsjerte, og de definerte én mile som 2 000 skritt. Den offisielle avstanden er nå satt til 1609,344 meter, eller 1,609344 km.

Å regne om fra mile til kilometer gjøres ved å gange med 1,609344, og å regne om fra kilometer til miles gjøres ved å dele på det samme tallet. I hoderegning er det veldig vanlig å runde av tallet til 1,6 som gir et nokså riktig svar.

Eksempel på å gjøre om 4,8 kilometer til miles.

4,8km / 1,609344 = 2,98258172 miles.

Om vi hadde brukt 1,6 hadde vi faktisk fått nøyaktig 3 miles, og ville i de aller fleste sammenhenger vært nærme nok.

Gjøre om fra mile til km

Å regne andre veien fungerer ved at man kan gange med 1,609344. La oss finne ut hvor mange kilometer 6,94 miles er.

6,94 * 1,609344 = 11,1688474 kilometer.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...